Generalforsamlingsreferat 2019 for (RRV)

Generalforsamling den 30. marts 2019 kl. 14.30 afholdt på Rønnebærhus, Holte for Rudersdal Rejseforenings Venner (RRV)

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Beretning om Rejseforeningens virksomhed.
 4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 5. Kontingent for det kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
 8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden bød velkommen og på bestyrelsens anbefaling blev Knud Carstensen valgt til dirigent og Peter Wortmann til referent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

Der er i 2018 foretaget 3 rejser til henholdsvis Fuerteventura, Aalborg og Nordjylland samt Kreta, som formanden for Rejseforeningen vil fortælle om. Formanden rettede en varm tak til de mange frivillige hjælpere, som gør en stor indsats på disse rejser. I 2019 er den første tur gået til Gran Canaria.

Foreningens medlemstal er faldende. Selvom der løbende kommer nye medlemmer, er der flere, der falder fra. I 2018 var der 175 betalende medlemmer mod 196 i 2018. I 2019 har 150 betalt indtil nu, og formanden regnede med, at der vil komme betaling fra i alt op mod 180 inden årets udgang.

Der har været 2 medlemsarrangementer i 2018. Det vil der også være i 2019. Det næste bliver medlemsmødet den 5. oktober, som også vil finde sted på Rønnebærhus.

Der er blevet afholdt 2 ekstra bestyrelsesmøder, da foreningen i efteråret på grund af sygdom var nødt til at skifte kasserer

3. Beretning fra Rejseforeningens virksomhed.

Ingeborg Wisbom fortalte om de tre rejser i 2018, der alle var forløbet meget tilfredsstillende. Det samme gælder den første rejse i 2019. En enkelt havde været på skadestuen, men det var blevet håndteret på bedste vis. De næste rejser går til Aarhus og Midtjylland samt til Mallorca. Fristen for tilmelding til Aarhus turen er ved at udløbe, men der er endnu et par ledige pladser.

4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2018, der viser et lille underskud på kr. 3.558,85. Underskuddet er som budgetteret og skal ses på baggrund af, at der i 2017 var et overskud på kr. 6.280,54. Rejseforeningen har fået et tilskud på kr. 40.000. Kontingentindbetalingerne har været faldende, men der er modtaget flere gaver især fra deltagerne på Aalborg rejsen.

Vi budgetterer med at give Rejseforeningen et tilskud på kr. 35.000 i 2019, men, vi håber stadig på at kunne nå op på kr. 40.000.  

Regnskabet blev godkendt.

5. Kontingent for det kommende år.

På bestyrelsens anbefaling blev det besluttet at holde kontingentet uændret på kr. 125 pr. person. Formanden rettede en varm tak til de mange, som giver lidt ekstra i forbindelse med kontingentindbetalingen.

6. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

Inger ”Julle” Juul Andersen, som desværre ikke var tilstede, ønskede ikke genvalg. Julle har gjort en enorm indsats for foreningen igennem mange år, og vi er hende stor tak skyldig. Heldigvis har Lise Olsen lovet at indtræde i bestyrelsen i Julles sted.

Grundet Alan Gersners sygdom besluttede bestyrelsen i efteråret, at Kurt Petersen skulle overtage kassererfunktionen, og at Kirsten Asperud, som var suppleant, skulle indtræde i bestyrelsen.

Ingerlise Bech, som allerede i et stykke tid har været involveret i foreningens arbejde, har indvilliget i at blive suppleant.

På den baggrund besluttede generalforsamlingen

 1. at genvælge til bestyrelsen: Kurt Petersen (Kasserer), Peter Wortmann og Kirsten Asperud.
 2. at nyvælge til bestyrelsen: Lise Olsen.
 3. at nyvælge til bestyrelsessuppleant: Ingerlise Bech.
 4. at genvælge til revisor: Jastrid Dragsted
 5. at genvælge til revisorsuppleant: Elin Søndergaard-Nielsen.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Formanden takkede Knud Carstensen for veludført job.

Knud Carstensen                                                Svend Aa. Mønsted

Dirigent                                                               Formand

Peter Wortmann

Referent