Generalforsamlingsreferat 2019 I Rudersdal Rejseforening

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 14.00 på Hegnsgården

1       Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår advokat Johan Schwarz-Nielsen, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2       Formandens beretning (uddrag): Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig uændret: Formand: Ingeborg Wisbom, næstformand: Erik Clausen, kasserer: Inger Nielsen, menigt medlem: Bo Koppel, formanden for Rejseforeningens Venner (der er født medlem): Svend Mønsted. Desuden deltager i bestyrelsesmøderne: suppleant: Knud Carstensen, referent: Vibeke Heltborg, samt ad hoc: Claus Hansen: hjemmeside og Lise Gyldmark: indlandsrejser.
Der har i 2018 været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i generalforsamling – medlemsmøder mm i Frivilligcentret samt i afskedsreceptionen for Lotte Hassing, der efter 10 år som leder af Frivilligcentret ønskede nye udfordringer.
Rejseforeningen har 5. marts 2018 deltaget i Frivilligcentrets informationsmøde om nye frivillige. Det gav 3 nye omdelere/vikarer. Den ene er dog allerede stoppet pga. sygdom. Et lignende møde den 3. oktober gav 1 ny. Denne er dog også blevet syg. Vi har planer om at gøre en ny indsats for at få flere omdelere. 
Vi har deltaget i folkemødet 1. september 2018 på Havarti-gården. Der har ikke været afholdt Frivillig Børs i 2018.
Labelsgruppen har efter labelsdagen i juni holdt et evalueringsmøde, hvor vi fik talt om, hvordan vi kunne gøre det bedre fremover. I forbindelse med oktoberdagen blev der afholdt både for- og eftermøde. Fremover vil der dog kun blive afholdt formøder.
Rejsegruppen har holdt møder, hvor Bo sammen med hjælperne sammensætter holdet med deltagere på udlandsrejserne og Lise tilsvarende for indlandsturene. Der har været afholdt formøder og efterfester i forbindelse med alle rejserne.
Vi har i 2018 afholdt 3 rejser. 2 flyrejser til hhv. Fuerteventura og Kreta. Busturen gik til Aalborgområdet.
Der har været afholdt omdelerfest den 7. november med 77 deltagere. Seniorrådets formand med frue deltog. De var meget imponerede over vores forening og festen. Som sædvanlig en dejlig fest.
De fleste af vores medlemmer er også medlemmer af Rejseforeningens Venner. Medlemsantallet er lidt varierende, desværre lidt faldende. Man vil gøre en indsats for at ændre dette.
Rejseforeningen har ud over referatet af generalforsamlingen udsendt et nyhedsbrev i september.
Vi har haft et udmærket samarbejde med det nye Seniorråd. Rådet har besluttet at forhøje tilskuddet til forplejning på labelsdagene og vil nu også yde tilskud til omdelerfesten.
Vi har som sædvanlig omdelt Seniornyt 3 gange i 2018. Der er kommet nye distrikskoordinatorer i både Birkerød og Søllerød. Der er også kommet nogle få nye omdelere.
I 2019 er der planlagt de sædvanlige 3 ture. Den første til Gran Canaria er allerede afholdt. Desværre var der pga. sygdom blandt de tilmeldte ikke så mange deltagere som ønskeligt. Næste tur – sommerturen – går til Aarhus og omegn. Omegnen er som sædvanlig stor. Den sidste rejse i 2019 vil gå til Mallorca i september. Se mere i Seniornyt i juni.

3      Forelæggelse af revideret regnskab samt orientering om det kommende års budget:
Ingeborg Wisbom fremlagde årets regnskab, der viste et lille underskud, samt budgettet for 2019. Der blev forespurgt om hvor mange der modtog Seniornyt og om det var muligt at benytte en billigere porto.
Regnskab og budget blev godkendt..

4       Fastsættelse af eventuelt kontingent: Kontingentet fastholdes på 0 kr.                     

5       Indkomne forslag

         Der er ikke indkommet noget forslag

6       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

         Inger Nielsen: genvalgt
        Ingeborg Wisbom: genvalgt

7       Valg af 1 suppleant

         Knud Carstensen: genvalgt

8       Valg af 2 revisorer

         Egon Christiansen: genvalgt
         Lars Søndergaard- Nielsen: genvalgt

9      Eventuelt:
Revisor Lars Søndergaard-Nielsen takkede for modtagelsen af den erkendtlighed, revisorerne modtager af foreningen. Desuden takkede han bestyrelsen for det arbejde de udfører.  
Annelise ønskede at sige tak for en dejlig tur til Gran Canaria.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.

Ingeborg Wisbom takkede dirigenten.