Referat af Ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag 22. juni 2021 kl. 10.30 på frivilligcentret

Til den ekstraordinære generalforsamling var mødt 9 deltagere.
Formanden bød velkommen og berettede, at efter den ordinære generalforsamling den 8. juni 2021 på Hegnsgården havde bestyrelsen konstitueret sig med Svend Aa. Mønsted som formand, Erik Clausen som næstformand og Kurt Petersen som kasserer.

 1. Valg af dirigent
  Birthe Holstebro blev valgt som dirigent og Inger ’Julle’ Andersen som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Ændring af foreningens vedtægter
  Formanden gennemgik de ændringsforslag, som allerede var blevet godkendt på den ordinære generalforsamling den 8. juni 2021, men hvor der ikke var nok medlemmer til stede til en endelig vedtagelse.
  En deltager ytrede bekymring for at frivillige, som ikke er medlemmer, ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Formanden oplyste, at de frivillige kan møde op på generalforsamlingen og gøre rede for deres synspunkter, men at det kun er betalende medlemmer, der har stemmeret.
  Ændringsforslagene blev godkendt med 8 stemmer for og 1 imod. De nye vedtægter er dermed endelig vedtaget og underskrevet af dirigenten, referenten og formanden.

 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
  Ifølge de nye vedtægter er formanden for Rejseforeningens Venner, Svend Aa. Mønsted, ikke længere automatisk medlem af Rejseforeningens bestyrelse. Som oplyst på den ordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen derfor, at Svend Aa. Mønsted bliver valgt nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
  Svend Aa. Mønsted blev valgt.
 4. Eventuelt
  Der var ingen punkter under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for veludført styring af generalforsamlingen.

Rudersdal, den                 

Birthe Holstebro                     Svend Aa. Mønsted                    Inger ‘Julle’ Andersen

Dirigent                                     Formand                                        Referent