Referat af generalforsamling I Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 15.00 på Hegnsgården

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Birthe Holstebro, der blev valgt med akklamation.
  Desuden valgtes 2 stemmetællere: Ulla Hansen og Lise Olsen. Som referent valgtes Vibeke Heltborg
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  Knud Carstensen startede generalforsamlingen med at mindes foreningens stifter og mangeårige formand Henning Andersen.

 2. Formandens beretning (uddrag)
  Da der pga. coronakrisen ikke var afholdt generalforsamling i 2020, indeholdt beretningen orientering om både 2019 og 2020.
  2019: Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig uændret: Formand: Ingeborg Wisbom, næstformand: Erik Clausen, kasserer: Inger Nielsen, menigt medlem: Bo Koppel, formanden for Rejseforeningens Venner (der er født medlem): Svend Aa. Mønsted. Desuden deltager i bestyrelsesmøderne: suppleant: Knud Carstensen, referent: Vibeke Heltborg, samt ad hoc: Claus Hansen: hjemmeside og Lise Gyldmark: indlandsrejser. Der har væretafholdt 3 bestyrelsesmøder. Formanden har deltaget i Frivillig Centrets generalforsamling, medlemsmøder og kursus i det nye bookingsystem. Der har været gennemført 3 planlagt rejser. 2 udlandsture til hhv. Gran Canaria og Mallorca. Indlandsturen gik til Midtjylland.
  Turen til Mallorca bød på uventede problemer, der gav Bo en del ekstra gøremål. Spies gik konkurs! Hvad nu? Bo fik på sin gode, dygtige og rolige måde styr på det hele, så gæsterne fik nogle dejlige dage. Vel ankommen til lufthavnen på hjemrejsedagen, fik vi besked på at flyet var i stykker og afgangen udsat. Efter 6 timers ophold i lufthavnen kom vi endelig af sted. Denne aflysning kostede også Bo en del telefonopringninger. Alle tog det med godt humør.
  Vi har som sædvanlig afholdt 3 labelsdage og efterfølgende omdelt Seniornyt.
  På bestyrelsesmødet 9. april kom foreningen Rejseforeningens Venners formand Svend Mønsted med et forslag om at foreningerne fusionerede. Medlemstallet og fremmødet ved arrangementerne falder, og står ikke mål med anstrengelserne. Der blev nedsat et udvalg med 2 medlemmer for hver forening: Svend og Kurt fra ”Vennerne” og Ingeborg og Knud fra Rejseforeningen. Disse udarbejdede et oplæg til sammenlægning af foreningerne med virkning fra udgangen af 2020, samt udkast til vedtægtsændringer. Oplæg og udkast til vedtægtsændringer har været sendt til advokat Johan Schwarz-Nielsen, der ikke har fundet judiske problemer ved dem. Vedtægterne skal så forelægges og vedtages ved generalforsamlingen 29. april 2020. Ved for få fremmødte også på en ekstraordinær generalforsamling den 4.maj 2020.
  Foreningens planer for 2020: Der er planlagt en rejse til Tenerife i marts måned og en sommertur til Småland. Efterårets tur er endnu ikke planlagt.
  2020:
  Pga. coronakrisen blev 2020 et anderledes år end nogensinde.
  Da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 fortsatte bestyrelsen uændret. Der blev afholdt et bestyrelsesmøde i januar, og et minimøde i november med kun 1 punkt: aflyse rejsen i marts 2021.
  Året begyndte ellers godt. Der var 23 tilmeldte til turen til Tenerife i marts 2021. Men så kom coronaen, og vi blev urolige. Skulle vi aflyse turen? Heldigvis aflyste Spies og vi fik alle pengene tilbage. Det blev heller ikke muligt at gennemføre de 2 andre planlagt ture. Det ser ikke bedre ud med udlandsture i 2021, men sommerturen vil have base i Struer.
  Labelsdagen og uddeling af Seniornyt i februar måned blev gennemført som normalt. Udsendelsen af næste nummer blev udskudt til august, da der var ikke stof nok på tidspunktet for normal udsendelse pga. corona. I oktober kunne vi ikke afholde en normal labelsdag. Opgaven blev løst ved at distriktskoordinatorerne optalte antallet af labels pr. rute og omdelerne modtog labels og tilsvarende antal blade, og selv satte labels på. Dette fungerede stort set fint, og de  fleste omdelere er villige til at gøre det igen.
  Da forsamlingsloftet ikke har gjort det muligt at afholde generalforsamlinger i 2020 er fusionen af ”Vennerne” og Rejseforeningen må vi vente til forholdene igen gør det muligt at mødes.
  Hvordan fremtiden ser ud kan ingen spå om, men vi håber at kunne rejse i mange år endnu.
  Beretningerne blev godkendt
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020 samt orientering om det kommende års budget.
  Ingeborg Wisbom forelagde regnskabet for begge år, samt budget for 2021. 2019 gav et underskud på 55.543,50 kr. Der har bl.a. været en ekstra hjælper med på 1 af turene.
  2020 har haft et overskud på 260.023,48,- kr. Der har i 2020 ikke været afholdt omdelerfest, men alle omdelere modtog i stedet et gavekort på 300,- kr. Beløbet var pga. omdelernes ekstra arbejde med labels, højere end gavekortenes normale beløb,
  Hverken regnskabet for 2019 eller 2020 gav anledning til bemærkning fra revisorerne.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af evt. kontingent
  Tidligere blev kontingentet indbetalt til ”Vennerne”. Efter en fusion vil kontingentet blive indbetalt direkte til Rejseforeningen. De fleste er medlemmer af både Rejseforening og ”Vennerne”
  Bestyrelsen foreslår samme kontingent som for ”Vennerne” 125,- kr. for enlige og 250,- kr. for ægtepar.
  Kontingentet blev vedtaget
  .
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelserne i Rejseforeningen og Rejseforeningens Venner anbefaler en sammenlægning af de to foreninger. Rejseforeningens har på deres generalforsamling 8. juni 2021 kl. 13.00 vedtaget at lukke foreningen og overføre alle aktiver og aktiviteter til Rejseforeningen inden 31.12.2021.
  Sammenlægningen nødvendiggør nogle ændringer af Rejseforeningens vedtægter, og samtidig foreslår bestyrelsen, at der også foretages andre vedtægtsændringer, hvor det er hensigtsmæssigt.
  Et oplæg til nye vedtægter har været udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. Svend Aa Mønsted gennemgik oplægget. Det meste er mindre justeringer, men i § 5 fjernes henvisningen til ”Vennerne”, og alle 5 medlemmer af bestyrelsen skal vælges på generalforsamlingen, og det præciseres, at foreningen tegnes af 2 personer blandt formand, næstformand eller kasserer. 
  Forslaget blev grundigt diskuteret, og der blev enighed om yderligere et par ændringer bl.a. om regnskabsåret og revisorernes rettigheder. Med de diskuterede ændringer blev vedtægterne godkendt.

  Imidlertid var der ikke tilstrækkeligt med medlemmer til stede til at Generalforsamlingen kunne godkende vedtægtsændringerne i overensstemmelse med vedtægternes §13. Vedtægterne skal derfor behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling, som der er indkaldt til den 22. juni 2021 kl. 10.30 på Frivilligcenteret lokale 202.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Formanden gjorde opmærksom på at da der ikke har været generalforsamling i 2020 er alle bestyrelsesmedlemmer – med undtagelse af formanden for Rudersdal Rejseforenings Venner, som er født medlem – på valg.
  For at holde balance i at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, vil nogle bestyrelsesmedlemmer blive valgt/genvalgt for 2 år, mens andre vil blive valgt/genvalgt for 1 år.

  Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
  Bo Koppel, genvalgt for 2 år
  Erik Clausen, genvalgt for 2 år
  Kurt Petersen, nyvalgt for 2 år
  Lise Olsen, nyvalgt for 1 år
  Svend Aa Mønsted, er som formand for Rudersdal Rejseforenings Venner fast medlem af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.
  Ingeborg Wisbom og Inger L. Nielsen ønskede ikke genvalg og blev takket for deres store indsats for foreningen gennem mange år.
 7. Valg af suppleant
  Ulla Hansen blev nyvalgt som suppleant for 1 år.
  Knud Carstensen ønskede ikke genvalg og blev takket for sin store indsats for foreningen siden dens stiftelse for mere end 30 år siden.
 8. Valg af 2 revisorer
  Ingeborg Wisbom, nyvalg for 1 år.
  Lars Søndergaard-Nielsen, genvalgt for 1 år.
  Den tidligere revisor Egon Christiansen ønskede ikke genvalg.
 9. Eventuelt
  Ingeborg Wisbom takkede Inger Nielsen for det store arbejde hun har udført for foreningen siden 2012, hvor hun blev valgt ind i bestyrelsen. Inger har været kasserer lige siden.
  Ingeborg Wisbom takkede også Knud Carstensen for alt det arbejde ,han har lagt i foreningen siden dens oprettelse.
  Begge modtog en gave fra foreningen.
  Erik Clausen gav derefter Ingeborg en stor tak for det arbejde hun har udført i mange år, både som kasserer og siden som formand. Ingeborg fik også en gave fra foreningen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden.
Ingeborg Wisbom takkede dirigenten

Birthe Holstebro                                      Ingeborg Wisbom                    Vibeke Heltborg
       Dirigent                                                    Formand                                   Referent