Referat af sidste generalforsamling i Rudersdal Rejseforenings Venner

Generalforsamling den 8. juni 2021 kl. 13.00 afholdt på Hegnsgården, Nærum

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Beretning om Rejseforeningens virksomhed.
  4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskaber for 2019 og 2020.
  5. Kontingent for det kommende år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden bød velkommen og på bestyrelsens anbefaling blev Knud Carstensen valgt til dirigent og Erik Clausen til referent og stemmetæller.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

På grund af Corona epidemien har aktiviteterne været stærkt begrænsede, og det var ikke muligt at afholde Generalforsamling i 2020. Arbejdet med sammenlægningen med Rudersdal Rejseforening har også ligget stille af samme grund, men nu kan vi få det behandlet under punkt 6.

Der har heller ikke været afholdt medlemsmøde, men nu arbejdes der på at holde medlemsmøde lørdag den 2. oktober 2021 enten på Rønnebærhus eller på Hegnsgården.

Der er forud for afstemningen under punkt 6 blevet foretaget en grundig gennemgang af medlemstallet. Der er 118 medlemmer, der er ajour med deres betaling af kontingent.

3. Beretning fra Rejseforeningens virksomhed.

Der har ikke været afholdt rejser i 2020, og der bliver heller ingen rejser i 2021. I øvrigt henviste formanden til, at der ville blive givet en grundig beretning herom på den efterfølgende generalforsamling i Rejseforeningen.

4. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

Kassereren gennemgik først regnskabet for 2019, der viser et lille overskud på kr. 2.400,24 og en egenkapital på kr. 36.674,04. Regnskabet blev godkendt. Derefter gennemgik Kassereren regnskabet for 2020, der viser et lille underskud på kr. 22.265,46 og en egenkapital på kr. 14.409,58. Regnskabet blev godkendt.

Der er ikke noget budget for 2021, da aktiviteterne forventes af være minimale. Ved årets udgang vil bankbalancen blive overført til Rejseforeningen.

5. Kontingent for det kommende år.

Fremtidige kontingenter skal betales til Rudersdal Rejseforeningen.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen anbefaler, at Rudersdal Rejseforenings Venner bliver nedlagt pr. 31.12.2021, at alle Foreningens aktiver og aktiviteter overdrages til Rudersdal Rejseforening, og at bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige skridt for at få dette gennemført.

Det blev konstateret, at med 118 betalende medlemmer, hvoraf 27 var til stede, er generalforsamlingen beslutningsdygtig jfr. vedtægternes §9.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 27 stemmer.

Da generalforsamlingen er beslutningsdygtig, bliver den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt til den 22. juni 2021, aflyst.

7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

Jytta Wybrandt, der har arbejdet ihærdigt for foreningen gennem mange år, ønskede ikke genvalg.

Den øvrige bestyrelse er villige til at fortsætte, indtil foreningen er nedlagt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Svend Aa. Mønsted, Formand, Kurt Petersen, Kasserer, Knud Semdahl, Peter Wortmann og Kirsten Asperud.

Til suppleanter genvalgtes Kirsten Tingvad og Ingerlise Bech.

Til revisor genvalgtes Ingeborg Wisbom.

Til revisor suppleant genvalgtes Elin Søndergaard-Nielsen.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Formanden takkede Knud Carstensen for veludført job.

Knud Carstensen       Svend Aa. Mønsted . . . . . Erik Clausen

Dirigent                     Formand . . . . . . . . . . . . Referent

Af hensyn til den nye lov om dataregistre gør vi for en ordens skyld opmærksom på, at foreningen har et register over medlemmernes navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser og kontingentindbetalinger. Medlemmerne bliver slettet ved udmelding.